fbpx

Wyborami parlamentarnymi, jeśli nie uda się uchwalić ustawy przed końcem kadencji Sejmu, to zastosowanie może znaleźć tzw. Zakłada ona niepodejmowanie przez nowy skład Sejmu prac nad projektami procedowanymi https://www.forexdemo.info/ w poprzedniej kadencji. Obecnie, po etapie konsultacji społecznych, trwają uzgodnienia wewnątrzrządowe nad ostatecznym kształtem zapisów szczegółowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Kluczowa faza prac nad ustawą o KSC

Następnie opiniował go Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM). SKRM zarekomendował skierowanie projektu do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych (KRMBNSO). Poprzednie projekty ustawy o zmianie ustawy o KSC wprowadzały pojęcie dostawcy wysokiego Aquis wprowadza Dark Pool do Europy ryzyka. W obecnie procedowanym projekcie doprecyzowano niektóre przepisy związane z działaniem tych podmiotów. Przede wszystkim będą one mogły korzystać z produktów wskazanych w decyzji o uznaniu dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, nawet jeśli zakupiły je przed wydaniem tej decyzji.

  1. Będą musieli raportować kolejne informacje już w czasie obsługi incydentu telko.
  2. Planowany termin przyjęcia projektu to III kwartał br., odpowiada za niego wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.
  3. – Jeśli jakiś sprzęt zostanie zakazany w Polsce, ale będzie można go używać w Niemczech, we Francji, to nasi konkurenci, czyli firmy niemieckie, zwyczajnie przeniosą sobie ten sprzęt do innego kraju i będą go dalej używać, bo będzie tam to legalne.
  4. Dostawca usługi cyfrowej może przekazywać do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV informacje, o których mowa w art. 13 ust.

Cyberpolicy NASK

W wykazie prac rządu ich nie określono, jednak unijna regulacja uwzględnia m.in. Telekomunikację, usługi pocztowe i kurierskie, usługi chmury obliczeniowej i centrów danych, gospodarkę ściekami i odpadami oraz administrację publiczną. Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) wyraźnie określa cele jakimi jest dostosowanie polskiego prawa do wymogów dyrektywy NIS2, wprowadza przy tym szereg istotnych zmian mających na celu wzmocnienie krajowych mechanizmów cyberbezpieczeństwa.

CSIRT INT i CSIRT Telco

Projektowana ustawa wprowadza nowe zasady dla dostawców usług cyfrowych oraz podmiotów administracji publicznej, które są objęte przepisami obecnej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Podmioty kluczowe i ważne, których w skali kraju będą tysiące, zostaną zobowiązane wprowadzić system zarządzania bezpieczeństwem informacji w procesach służących świadczeniu przez nie usług. Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa w terminie do dnia 9 listopada 2018 r.

Operator strategicznej sieci bezpieczeństwa

Przewoźnik kolejowy, o którym mowa w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym, którego działalność podlega licencjonowaniu, oraz operator obiektu infrastruktury usługowej, Broker Ninjatrader: Recenzja firmy o którym mowa w art. 4 pkt 52 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym, jeżeli przedsiębiorca wykonujący funkcję operatora jest jednocześnie przewoźnikiem kolejowym.

Rozwiązania zapewniają szybkie reagowanie na incydenty poważne, skoordynowane działanie, a sprawozdania okresowe i końcowe informacje o incydencie poważnym i jego przebiegu. Prezes Rady Ministrów powoła Pełnomocnika w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zagrożenia cyberbezpieczeństwa, mogące doprowadzić do sytuacji kryzysowej, po raz pierwszy zostaną ujęte w Raporcie o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, który zostanie sporządzony z udziałem Pełnomocnika, po wejściu w życie ustawy. Osoba prowadząca czynności kontrolne wobec podmiotów będących przedsiębiorcami ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli, w szczególności dokumentów, przedmiotów, oględzin oraz ustnych lub pisemnych wyjaśnień i oświadczeń. Zwraca również moją uwagę propozycja powołania Połączonego Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa (PCOC), mającego być organem pomocniczym przy koordynacji działań i realizowania polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

Zgodnie z założeniami przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji Oceny Skutków Regulacji rocznie należy przeprowadzić kontrolę ok. 4000 podmiotów, czyli ok. 10 proc nadzorowanych podmiotów. – Przemysł stosuje normy ISO od lat 90, w szczególności tam, gdzie chodzi o ludzkie życie. Na przykład w kopalniach mamy w ten sposób certyfikowane urządzenia takie jak czujniki metanu.

Pamiętajmy, że żyjemy w 2024 roku, gdzie wiele branż od dawna jest mocno scyfryzowanych. Znacznie większe szkody może nam wyrządzić cyberatak na przedsiębiorstwa wodne czy producentów żywności, niż atak na operatora komórkowego. Wyobraźmy sobie sytuację, w której w wyniku ataku do żywności dostaje się zbyt duża ilość substancji, która może nam zaszkodzić i katastrofa gotowa. Tym bardziej że zagrożenie cyberatakiem ze wschodu, nie mylić z zagrożeniem cybernetycznym, co palnął ostatnio jak kulą w płot minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a co bezrefleksyjnie powielają kolejne duże media, jest realne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dodać do kodeksu pracy nowy przepis, zgodnie z którym do stażu pracy będzie się liczyły m.in. Okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

Z inżynierskiego punktu widzenia podobają mi się precyzyjne obowiązki określonego zachowania technicznego, w tym instrukcje dotyczące nakazów, np. Wobec podmiotów dotkniętych incydentem cybernetycznym dotyczący identyfikacji źródła ataku i czasowego ograniczenie ruchu sieciowego z adresów IP lub adresów URL, wchodzącego do infrastruktury. W praktyce te uprawnienia są kluczowe dla skutecznej i efektywnej reakcji na incydent. Do tej pory pojawiały się wątpliwości co do prawnych podstaw takich działań, które mogły potencjalnie naruszać prawa innych podmiotów. Jednak detekcja źródła ataku często jest niezbędna do jego zatrzymania i przywrócenia normalnej operacyjności systemów.

Według autorów projektu, jednym z problemów związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa jest brak sektorowych zespołów, które wspierają operatorów usług kluczowych. Chodzi o najważniejsze elektrownie, przedsiębiorstwa kolejowe czy porty. W czerwcu, po przyjęciu projektu przez rząd, minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wskazywał w rozmowie z PAP, że nowelizacja jest wynikiem doświadczeń zebranych w ciągu kilku lat funkcjonowania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i zawiera szereg usprawnień. “Chodzi też o to, żeby wzmacniać pozycję tych jednostek, które odpowiadają za cyberbezpieczeństwo, czyli zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego” – mówił. 2 zespoły CSIRT GOV, CSIRT MON i CSIRT NASK będą mogły udzielić wsparcia w obsłudze incydentów i incydentów telekomunikacyjnych wszystkim podmiotom krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz operatorom infrastruktury krytycznej. Wprowadzono też nowe uprawnienie Pełnomocnika ds.

Dzień wcześniej z obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów wycofana została poprzednia wersja nowelizacji, z 25 marca br. Propozycja zmian w ustawie o KSC ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu cyberbezpieczeństwa, poprzez m.in. Ujednolicenie procedur zgłaszania incydentów, przyspieszenie tworzenia sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa, czy umożliwienie włączenia centrów wymiany informacji i analiz (ISAC) do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *